A A A

Departamentu Strategii i Działań Systemowych

Dyrektor: Agnieszka Wernik

 

 

Do zadań Departamentu Strategii i Działań Systemowych należy:

1)  opracowywanie strategii Rzecznika Praw Pacjenta w kluczowych obszarach ochrony praw pacjenta oraz – w celu jej realizacji – przygotowywanie projektów wystąpień w ramach działań systemowych, w szczególności przez wykonywanie zadań, o których mowa w pkt 2–8;

2)  analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

3)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

4)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

5)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta
oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

6)  współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

7)  przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;

8)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, w celu opracowania wystąpienia w sprawie działania systemowego;

9)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika,
o którym mowa w art. 58 ustawy.

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 26.01.2018
Osoba udostępniająca: Monika Wojdygo
Data udostępnienia: 26.01.2018 godzina: 08:39
Sprawdź historię zmian