A A A

Departament Prawny

Dyrektor: Paweł Grzesiewski

 

 

Departament Prawny dzieli się na:

  • Wydział Obsługi Prawnej i Legislacji (DPR-WPL);
  • Wydział Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów (DPR-WPZ).

 

Do zadań Wydziału Obsługi Prawnej i Legislacji należy:

1)  obsługa prawna Biura;

2)  sporządzanie – na wniosek Rzecznika, Zastępcy Rzecznika, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora DPR – opinii prawnych;

3)  udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym sporządzanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego i skargi kasacyjne, a także przygotowywanie skarg kasacyjnych;

4)  wykonywanie, na podstawie upoważnień Rzecznika, kompetencji Rzecznika unormowanej w art. 55 ustawy, zgodnie z którym w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, Rzecznik może z urzędu lub na wniosek strony:

a)  żądać wszczęcia postępowania,

b)  brać udział w toczącym się postępowaniu

– na prawach przysługujących prokuratorowi;

5)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

6)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

7)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta
oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

8)  prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

9)  prowadzenie rejestru zarządzeń Rzecznika oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego;

10)  opiniowanie pod względem prawnym i legislacyjnym projektów upoważnień i pełnomocnictw, zarządzeń Rzecznika i Dyrektora Generalnego oraz projektów umów o udzielanie zamówień publicznych oraz innych umów cywilnoprawnych;

11)  monitoring zmian przepisów prawnych w zakresie praw pacjentów;

12)  sporządzanie projektów decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej;

13)  opracowywanie pod względem legislacyjnym sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy;

14)  koordynacja pracy komórek organizacyjnych nad opracowywaniem sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy;

15)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

 

Do zadań Wydziału Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów należy:

1)  prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, o których mowa w Rozdziale 13 ustawy, w tym w sprawach nałożenia kar pieniężnych, w trybie art. 68 i 69 ustawy;

2)  prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 50–54 ustawy:

a)  w oparciu o art. 50 ust. 3 ustawy na podstawie informacji medialnych, lub przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Posła, Senatora, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka,

b)  w sprawach zleconych do prowadzenia przez Rzecznika lub Zastępcę Rzecznika;

c)  w sprawach przekazanych przez Dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających, po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym;

3)  rozpatrywanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy, którą prowadził Wydział Postępowań Wyjaśniających I lub Wydział Postępowań Wyjaśniających II w Departamencie Postępowań Wyjaśniających;

4)  rozpatrywanie pod względem formalnym sprzeciwów wobec opinii i orzeczeń lekarza oraz zapewnienie obsługi Komisji Lekarskiej, o której mowa w art. 31–32 ustawy;

5)  zapewnienie obsługi prawnej Rzecznika w związku z działalnością wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

6)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

7)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

8)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta
oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

9)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

 

Dyrektor Departamentu Prawnego, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu optymalizacji pracy komórki organizacyjnej, może zlecać realizację zadań wydziałów, o których mowa powyżej, pomiędzy tymi wydziałami.

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 26.01.2018
Osoba udostępniająca: Monika Wojdygo
Data udostępnienia: 26.01.2018 godzina: 08:34
Sprawdź historię zmian