A A A

Departament Postępowań Wyjaśniających

Dyrektor: Katarzyna Kozioł

 

 

Departament Postępowań Wyjaśniających dzieli się na:

  • Wydział Postępowań Wyjaśniających I (DPW-WPI);
  • Wydział Postępowań Wyjaśniających II (DPW-WPII);
  • Wydział Spraw Obywatelskich (DPW-WSO).

 

Do zadań Wydziału Pstępowań Wyjasniającyh I i Wydziału Pstępowań Wyjasniającyh II należy:

1)  prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 50–54 ustawy,

oraz rozpatrywanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy, którą prowadził Wydział Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów w Departamencie Prawnym;

2)  współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;

3)  przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia nie wymagające podjęcia sprawy, w tym wskazanie wnioskodawcy przysługujących jemu lub pacjentowi środków prawnych albo niepodjęcie sprawy;

4)  przekazywanie spraw kierowanych przez wnioskodawców lub pacjentów według właściwości, w tym do organów służby więziennej lub organów odpowiedzialności zawodowej lekarzy, pielęgniarek i położnych;

5)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki;

6)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

7)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

8)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta

oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

9)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1)  obsługa bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika;

2)  obsługa interesantów zgłaszających się bezpośrednio do Biura;

3)  w sytuacjach powzięcia informacji uprawdopodobniających naruszenie praw pacjenta lub istnienia szczególnie ważnego interesu strony albo interesu publicznego – podjęcie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, natychmiastowych działań mających na celu wyjaśnienie sprawy. Notatka służbowa z podjętych działań jest przekazywania przez naczelnika do dyrektora, który przekazuje ją do komórki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, celem skierowania wystąpienia do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w celu potwierdzenia prawidłowego stosowania przepisów prawa lub wszczęcia postępowania wyjaśniającego;

4)  prowadzenie edukacji w środowisku pacjentów o ich uprawnieniach wynikających z przepisów prawa oraz o zasadach działania systemu zdrowotnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności opracowywanie we współpracy z DDK materiałów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;

5)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika,
o którym mowa w art. 58 ustawy;

6)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

 

Departament Postępowań Wyjaśniających, na polecenie Rzecznika lub Zastępcy Rzecznika, prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zastrzeżonej dla Departamentu Prawnego. Departament Postępowań Wyjaśniających prowadzi także sprawę zastrzeżoną do prowadzenia dla Departamentu Prawnego przekazaną – po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym – przez Dyrektora Departamentu Prawnego.

 

Departament Postępowań Wyjaśniających sporządza także, w ujęciu miesięcznym, zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w Biurze dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii, a następnie przekazuje ją właściwemu organowi podatkowemu w sprawie opłaty skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 26.01.2018
Osoba udostępniająca: Monika Wojdygo
Data udostępnienia: 26.01.2018 godzina: 08:37
Sprawdź historię zmian