A A A

Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dyrektor: Piotr Budzianowski

 

Departament Organizacyjno-Administracyjny dzieli się na:

 • Wydział Kadr i Organizacji (DOA-WKO);
 • Wydział Administracyjny (DOA-WAD).

 

Do zadań Wydziału Kadr i Organizacji należy:

 1. realizacja polityki kadrowej, w tym prowadzenie spraw wynikających  z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy pracowników Urzędu;
 2. koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy oraz obsługa naboru kandydatów na przedstawicieli Rzecznika do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 3. koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy oraz z przeprowadzaniem ocen członków korpusu służby cywilnej;
 4. prowadzenie spraw związanych z polityką szkoleniową w urzędzie, w tym organizowanie i koordynowanie procesu odbywania służby przygotowawczej pracowników;
 5. organizowanie i koordynowanie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników oraz obsługą dodatkowego ubezpieczenia na życie pracowników Biura;
 6. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 7. koordynacja wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 8. opracowywanie planu wynagrodzeń oraz bieżąca kontrola jego wykonania;
 9. naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 10. przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych;
 11. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i obroną cywilną;
 12. organizacja i nadzór nad pracą sekretariatu głównego;
 13. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;
 14. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.

 

Do zadań Wydziału Administracyjnego należy:

 1. organizacja i obsługa zakupów i usług, w szczególności prowadzenie spraw związanych z zakupem, eksploatacją sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;
 2. gospodarowanie składnikami majątku, w tym opracowywanie planów zakupów materiałów i wyposażenia, dokonywanie bieżącej analizy zakupów  pod względem celowości i gospodarności, ich ewidencja i inwentaryzacja;
 3. obsługa spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego oraz remontowego;
 4. zapewnienie niezbędnych warunków użytkowania nieruchomości w zakresie ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej;
 5. zapewnianie obsługi transportowej urzędu, w tym zarządzanie flotą samochodową;
 6. organizacja oraz nadzór nad archiwum zakładowym;
 7. opracowywanie planu wydatków pozapłacowych na kolejny rok oraz monitorowanie poziomu wydatków;
 8. obsługa kancelaryjno-biurowa urzędu, w szczególności ewidencjonowanie i ekspediowanie korespondencji wypływającej oraz wychodzącej oraz zapewnienie jej prawidłowego obiegu;
 9. zarządzanie zasobami i infrastrukturą informatyczno-techniczną oraz systemami teleinformatycznymi, w tym ich budowa, rozwój, utrzymanie, obsługa oraz wsparcie
 10. wsparcie merytoryczne i doraźne w zakresie obsługi systemu EZD;
 11. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;
 12. przygotowywanie zbiorczych danych dotyczących funkcjonowania Biura oraz zadań realizowanych Rzecznika;
 13. koordynacja wsparcia instruktażowego w zakresie funkcjonalności systemu EZD;
 14. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.

Do zadań Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego należy także:

 1. koordynowanie realizacji zadań związanych ze „Strategią na rzecz kształtowania postaw prozdrowotnych pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta”, w tym między innymi współpraca z organizacjami pacjentów, samorządami zawodowymi i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie spraw związanych z realizacją porozumień Rzecznika zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
 3. realizacja działań związanych z obsługą podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Biura;
 4. przygotowanie rocznej informacji o działaniach podejmowanych wobec Rzecznika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
 5. umieszczanie w BIP i na stronie internetowej Rzecznika oraz Facebooku ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy w Biurze;
 6. wsparcie koordynacyjne DDK – w zakresie organizacyjno-technicznym – w realizacji zadań tej komórki, w szczególności związanych ze współpracą na płaszczyźnie promocyjnej i informacyjnej dotyczącą ochrony praw pacjenta z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi oraz organizacją tematycznych konferencji, kampanii informacyjnych oraz społecznych związanych z popularyzacją wiedzy o prawach pacjenta;
 7. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki;
 8. realizacja i koordynacja spraw związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów, strategii polityk i koncepcji Rzecznika niemieszczących się w obszarze zadań innych komórek.

 

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 26.01.2018
Osoba udostępniająca: Monika Wojdygo
Data udostępnienia: 12.12.2019 godzina: 08:14
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2019 godzina: 08:14
Sprawdź historię zmian