A A A

Departament Finansowy

Dyrektor: Anna Kucharska

 

 

Do zadań Departamentu Finansowego należy:

1)  opracowywanie projektu budżetu w części „66 – Rzecznik Praw Pacjenta”;

2)  opracowywanie części finansowej projektu budżetu w układzie zadaniowym
i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

3)  wprowadzanie do projektu budżetu w układzie zadaniowym i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wielkości mierników mierzących poziom realizacji celu zadania, podzadań i działań dla Biura;

4)  przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji projektów decyzji Rzecznika
w sprawie zmian w budżecie państwa w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji wydatków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

5)  sporządzanie, w tym dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, materiałów, sprawozdań i informacji o projektach i wykonaniu budżetu;

6)  przekazywanie Ministrowi Finansów miesięcznych zapotrzebowań na środki na wydatki budżetowe w podziale na kolejne dni robocze oraz ich aktualizacja;

7)  opracowywanie i aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;

8)  opracowywanie wystąpień do Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków budżetowych z rezerwy ogólnej
i rezerw celowych;

9)  wykonywanie zadań Biura, jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia;

10)  prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej wydatków i dochodów budżetowych – zarówno w układzie budżetowym tradycyjnym, jak również zadaniowym a także wydatków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

11)  wykonywanie funkcji głównego księgowego Biura i prowadzenie rachunkowości Biura;

12)  obsługa kasowa i bankowa Biura;

13)  terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdawczości budżetowej
i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14)  bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem planu dochodów
i wydatków Biura;

15)  kontrola dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;

16)  nadzór nad prowadzeniem ewidencji wartościowej majątku Biura oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

17)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 26.01.2018
Osoba udostępniająca: Monika Wojdygo
Data udostępnienia: 26.01.2018 godzina: 08:43
Sprawdź historię zmian