Sprawy zbadane w 2015r.

W 2015 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, w celu sprawdzenia czy nie zostały naruszone prawa pacjenta, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przeprowadzili zbadanie sprawy na miejscu w 82 placówkach medycznych na terenie kraju. Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził naruszenie prawa w 67 placówkach, w pozostałych 15 przypadkach nie zostało stwierdzone naruszenie.

 

Naruszenia dotyczyły następujących przepisów prawa:

  • 57 stwierdzeń naruszenia art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 11 ust. 4 pkt. 5 i pkt. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • 3 stwierdzenia naruszenia art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz §11 ust. 4 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • stwierdzenia naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych – prawo wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • stwierdzenie naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz do dokumentacji medycznej – prawa wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • stwierdzenie naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz do informacji – prawa wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • stwierdzenie naruszenia prawa pacjenta do dokumentacji medycznej – prawo wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • stwierdzenie naruszenia prawa pacjenta do informacji oraz do dokumentacji medycznej – prawa wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • stwierdzenie naruszenia art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 


Art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.


§ 11 ust. 4 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:
Świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta.


§ 11 ust. 4 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:
Świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących adresu oraz numeru telefonu właściwego miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta oraz numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy ministrze właściwym do spraw zdrowia.