Konsultanci krajowi i wojewódzcy w dziedzinie psychiatrii

Prof. Piotr Gałecki
Prof. Barbara...
Dr hab. n. med....

W jednym z poprzednich Blasków Psychiatrii przedstawiliśmy personel pracujący w szpitalach psychiatrycznych >> https://www.www.rpp.gov.pl/blaski-psychiatrii/szpital-psychiatryczny-personel/. Dziś chcemy Wam opowiedzieć o osobach pełniących w systemie opieki psychiatrycznej niezwykle ważną funkcję konsultantów krajowych i wojewódzkich.  

 

Kim są konsultanci i jakie są ich zadania?

Są to osoby, które posiadają tytuł specjalisty oraz dają rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta. Konsultanci krajowi powoływani są przez Ministra Zdrowia zaś konsultanci wojewódzcy przez poszczególnych wojewodów.

Do zadań konsultantów krajowych oraz wojewódzkich należy m.in.:

  1. wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;
  2. prowadzenie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, pielęgniarek oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia a także sporządzanie opinii o doskonaleniu zawodowym i podyplomowym tych grup zawodowych
  3. udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej;
  4. wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków;
  5. informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli.

Obecni konsultanci krajowi

 

Prof. Piotr Gałecki – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Autor i współautor ponad 300 publikacji, m.in. łączących zagadnienia psychiatrii i psychologii. Jest również autorem publikacji z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii. Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej.

 

Prof. Barbara Remberk - konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Obszerny wywiad z Panią Profesor znajdziecie w lipcowym numerze kwartalnika „Jednym Głosem dla Psychiatrii”  https://www.rpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/edukacja_-_poznaj_swoje_prawa/jednym_glosem/jg_nr-3_2019_internet.pdf .

 

Dr n. med. Damian Czarnecki – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, pracownik naukowy Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, na co dzień związany ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy.

 

Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień - konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

 

Prof. Antoni Florkowski – konsultant krajowy ds. obronności w dziedzinie psychiatrii

 

Płk dr n. med. Radosław Tworus – konsultant wojskowej służby zdrowia ds. psychiatrii

 

Akty prawne

 

Więcej informacji na temat zadań konsultantów można znaleźć w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia >> http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090520419 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia >> https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-w-ochronie-zdrowia.

Informacje o konsultantach wojewódzkich znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich >> https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-wojewodzcy, zaś konsultantów wojskowych na stronie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia >> http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/22.html